คณะกรรมการรุ่น นักเรียนนายเรืออากาศ 35

ตำแหน่ง ยศ ชื่อ ตำแหน่ง, อีเมล์
ประธานรุ่น
น.ท.โสรวาร ป้อมสนาม (กบ)
น.การจัดและอัตรา กกจ.ยก.ทอ.
sorawanp@yahoo.com
รองประธานฯ
น.ท.นิทัศน์ ยูประพัฒน์ (เหลน)
หน.แผนยุทธการ กยก.ยก.ทอ.
lane403@hotmail.com
ประชาสัมพันธ์
น.ท.ศิลป์ชัย มานิกบุตร (กี้)
หน.โรงงาน กรง.ชย.ทอ.บนอ.
msinchai@hotmail.com
เหรัญญิก
น.ท.สุวัฒน์ จตุรงค์พลาธิปัตย์ (หัวโต)
ฝสธ.บก.รร.นอ.บศอ.
bigsuwat@yahoo.com
ปฏิคม
น.ท.จุมพล คล้อยภยันต์ (จุม)
ฝสธ.กนผ.ยก.ทอ.
joompolk@yahoo.com
ผู้ดูแลเว็บ
น.ท.สุพจน์ จันทรสิทธิ์ (พจน์)
หน.เครือข่ายการยุทธ กขป.คปอ.บยอ.
supojjj@yahoo.com
ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บ
น.ท.สุรพงษ์ นาคธรรมรงค์ (เม้า)
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
srp531@yahoo.com